Regulamin sklepu

1. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem warsztatów i konsultacji jest firma Kreator Zdrowia z siedzibą w Krakowie (31-318) przy ulicy Marii Jaremy 11 lok. 42, posługująca się numerem NIP: 5532316924 i numerem REGON: 123025861 (zwana dalej ,,Organizatorem”).
 2. Warsztaty i konsultacje prowadzone są przez Organizatora na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 3. Warsztaty i konsultacje nie stanowią porady lekarskiej, formy leczenia ani badania klinicznego. Organizator nie jest podmiotem leczniczym i nie są stosowane wobec niego przepisy prawa dotyczące podmiotów leczniczych.
 4. Osoba, która zdecyduje się na skorzystanie z usługi (zwany dalej ,,Uczestnikiem”), wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Kreator Zdrowia zgodnie z tzw. RODO, czyli Ogólnym Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w celu przeprowadzenia procesu sprzedaży.
 5. Dokonane przez Uczestnika zgłoszenie na warsztat / konsultacje traktowane jest jako propozycja zawarcia umowy o zorganizowanie przez firmę Kreator Zdrowia udziału w warsztacie / konsultacji. Po dokonaniu rezerwacji Uczestnik otrzymuje ze strony biura firmy ustne lub pisemne potwierdzenie przyjęcia rezerwacji, wpisania na listę uczestników wraz z podaniem warunków, terminów płatności i informacji organizacyjnych, dotyczących zgłoszenia na dany warsztat / konsultacje.

2. Warunki uczestnictwa

 1. Warunkiem udziału przez Uczestnika w warsztatach / konsultacjach jest:
  1. zgłoszenie swojego uczestnictwa (drogą elektroniczną) i wniesienie opłaty,
  2. zaakceptowanie postanowień niniejszego Regulaminu.
 2. Jeżeli w warsztacie / konsultacjach biorą udział dzieci, to osobą upoważnioną do zaakceptowania niniejszego regulaminu jest jeden z rodziców dziecka.
 3. Dokonanie zgłoszenia przez Uczestnika jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 4. Dokonanie opłaty przez Uczestnika jest równoznaczne z zawarciem umowy z firmą Kreator Zdrowia.
 5. Uczestnik kupując udział w warsztacie / konsultacji akceptuje zaprezentowane na stronie kreatorzdrowia.com szczegóły dotyczące warsztatu / konsultacji.
 6. Wszystkie płatności odbywają się za pośrednictwem platformy Przelewy24 Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu (60-327), ul. Kanclerska 15, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068, o kapitale zakładowym w wysokości 4 500 000 pln, wpłaconym w całości do której dostęp możliwy jest poprzez stronę www.kreatorzdrowia.com w momencie wybrania opcji płatności online.
 7. Uczestnik, który dokonał zakupu warsztatów / konsultacji, jest informowany o przyjęciu zapisu poprzez przekierowanie na stronę płatności Przelewy24.
 8. Organizator nie odpowiada za błędy Uczestnika powstałe podczas dokonywania płatności wskutek niezastosowania się przez Uczestnika do instrukcji dokonywania płatności za pośrednictwem platformy Przelewy24.
 9. Opcjonalnie istnieje możliwość tradycyjnej opłaty warsztatu / konsultacji w postaci przelewu na konto. Numer konta to 69 1050 1445 1000 0092 1030 5943. Dodatkowych informacji Kreator Zdrowia udziela pod adresem mailowym info@kreatorzdrowia.com.
 10. Cena warsztatu / konsultacji jest określana przez Organizatora i podawana do wiadomości przy opisie danego warsztatu / konsultacji na stronie kreatorzdrowia.com.
 11. Opłata za uczestnictwo w warsztacie / konsultacji obejmuje zajęcia z prowadzącym oraz w zależności od programu warsztatu / konsultacji wszystkie niezbędne materiały edukacyjne potrzebne do przeprowadzenia warsztatu / konsultacji. W przypadku warsztatu kulinarnego są to również:
  1. wszystkie artykuły spożywcze niezbędne do uczestnictwa w warsztacie
  2. korzystanie ze wszystkich sprzętów kuchennych niezbędnych do uczestnictwa w warsztacie
  3. udostępnienie fartucha kuchennego na czas zajęć.

3. Zasady i przebieg warsztatów / konsultacji

 1. Liczba miejsc na warsztacie / konsultacji jest ograniczona, obowiązuje kolejność zgłoszeń i wpłat. W przypadku dużego zainteresowania otwierana jest lista rezerwowa, a osoby z listy rezerwowej będą niezwłocznie informowane przez Organizatora o dostępności miejsca na warsztacie / konsultacji.
 2. Organizator ma prawo do odmowy wzięcia udziału w warsztacie / konsultacji przez Uczestnika i zwrotu opłaty bez podawania przyczyny.
 3. Warsztaty / konsultacje mają charakter praktycznej nauki, prowadzone są metodą wykładową i/lub ćwiczeniową, z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, dyskusji, zajęć interaktywnych, pracy indywidualnej lub grupowej itp. W ramach warsztatów kulinarnych Organizator zapewnia Uczestnikowi przekazanie wiedzy dotyczącej przygotowywanych potraw i praktyczne przećwiczenie przygotowywania wybranych potraw. Organizator nie odpowiada za to, w jakim stopniu wiedza i umiejętności zostaną przyswojone przez Uczestnika.
 4. Organizator, po uzyskaniu zgody Uczestników, zastrzega sobie możliwość przedłużenia lub skrócenia warsztatu / konsultacji. Na prośbę Uczestników, prowadzący może też skrócić warsztat / konsultacje, bądź zmienić ich program.
 5. Warsztaty / konsultacje odbywają się w miejscu wskazanym przez Organizatora, w salach wynajętych, spełniających wymogi co do prowadzenia zajęć dydaktycznych lub kulinarnych.
 6. Organizator zastrzega, że warsztat / konsultacje mają charakter edukacyjny i jest w pełni dobrowolne, a Uczestnikowi niezadowolonemu nie przysługuje rekompensata ani zwrot opłaty za udział w warsztacie / konsultacji.
 7. Organizator dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia możliwie najlepszych standardów higienicznych i sanitarnych. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niedostosowanie się Uczestników do panujących warunków, uniemożliwiające zapewnienie bezpieczeństwa Uczestnikom podczas warsztatu / konsultacji.

4. Dodatkowe zasady uczestnictwa dotyczące warsztatów kulinarnych

 1. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania podczas warsztatów podstawowych zasad higieny.
 2. Uczestnik zobowiązany jest poinformować Organizatora o występujących u niego chorobach zakaźnych (np. żółtaczka), których jest świadom, oraz o uczuleniach i przeciwskazaniach zdrowotnych, które mogą mieć znaczenie dla jego zdrowia podczas warsztatu, w którym bierze udział. Poinformowanie Organizatora nie zwalnia Uczestnika z odpowiedzialności za nieprzestrzeganie zasad związanych z odżywianiem i higieną, które wynikają z jego sytuacji zdrowotnej.
 3. Organizator informuje, że do przygotowania potraw na warsztat wykorzystywane są produkty mogące wywoływać reakcje alergiczne u niektórych osób (np. orzechy, mleko itd.). Każdy Uczestnik, znając stan swojego zdrowia i wyrażając zgodę na uczestnictwo w warsztacie, zobowiązuje się wziąć ten fakt pod uwagę. W przypadku uczestniczenia w warsztacie, Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania zasad żywieniowych, które nie spowodują zagrożenia dla jego zdrowia. W przypadku wątpliwości co do zawartości przygotowywanych potraw należy skonsultować się z Organizatorem. Organizator zastrzega, że podawany w opisie warsztatu program (lista potraw) nie zawiera szczegółowego opisu składników wykorzystywanych do przygotowania tych potraw. Tego typu informacje Uczestnik może uzyskać kontaktując się z Organizatorem pod adresem info@kreatorzdrowia.com.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania modyfikacji w zakresie potraw, które są przygotowywane na warsztacie, o ile nie zmienia to charakteru warsztatu ani ich zakresu.

5. Dane osobowe i polityka prywatności

 1. Poprzez dokonanie zgłoszenia uczestnictwa za pomocą formularza kontaktowego, Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu prawidłowego przeprowadzenia warsztatu / konsultacji. W tym celu, Organizator będzie zbierał następujące dane osobowe Uczestnika:
  1. imię i nazwisko,
  2. adres
  3. adres e-mail,
  4. telefon,
  5. dane Firmy (adres, NIP)
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Dane Uczestnika będą przetwarzane i wykorzystywane zgodnie z tzw. RODO, czyli Ogólnym Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r w celu prawidłowej realizacji warsztatu / konsultacji przez Organizatora, który będzie jednocześnie administratorem zebranych danych osobowych.
 3. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
 4. Wysyłanie przez firmę Kreator Zdrowia do Uczestnika informacji handlowych drogą elektroniczną na wskazany przez Uczestnika adres poczty elektronicznej wymaga wcześniejszego i odrębnego wyrażenia zgody Uczestnika na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do dokumentowania warsztatów za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk i wykorzystywania zdjęć w swoich materiałach i administrowanych przez siebie mediach elektronicznych.
 6. Materiał wykładowy warsztatu / konsultacji jest utworem prawnie chronionym (art.1. ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych). Zabronione jest jego filmowanie, nagrywanie i fotografowanie bez zgody Organizatora i autora.

6. Rezygnacja i odwołanie

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania warsztatu / konsultacji:
  1. w sytuacjach wyjątkowych (zdarzenie losowe)
  2. w przypadku nie zebrania się odpowiednio licznej grupy szkoleniowej.

Uczestnicy, którzy dokonali rejestracji zostaną o tym fakcie poinformowani drogą e-mailową lub telefoniczną. Dokonane wcześniej wpłaty zostaną w całości zwrócone (do 14 dni od podjęcia decyzji o zwrocie) lub osobom zgłoszonym na warsztat / konsultacje zostanie zaproponowany inny termin warsztatu / konsultacji.

 1. Uczestnik może zrezygnować z udziału w warsztacie / konsultacji bez ponoszenia kosztów pod warunkiem poinformowania Organizatora o rezygnacji drogą mailową w terminie do 7 dni przed dniem rozpoczęcia szkolenia.
 2. Uczestnik, który opłacił warsztat / konsultacje, ale nie pojawił się na nich i nie zakomunikował tego odpowiednio wcześniej Organizatorowi drogą mailową na adres: info@kreatorzdrowia.com nie ma prawa ubiegać się o zwrot kwoty, którą wpłacił za uczestnictwo w warsztacie / konsultacji.
 3. Uczestnik w przypadku braku możliwości uczestniczenia w wykupionym warsztacie / konsultacji, może wskazać inną osobę, która będzie uczestniczyła w tych warsztatach / szkoleniu zamiast niego. Uczestnik musi o takiej zmianie poinformować organizatora drogą e-mailową, na adres info@kreatorzdrowia.com, najpóźniej na 1 (jeden) dzień przed rozpoczęciem warsztatu / konsultacji, których ta zmiana dotyczy. Uczestnictwo tej osoby w warsztatach / konsultacji jest możliwe po zapoznaniu się i zaakceptowaniu przez nią niniejszego Regulaminu.
 4. Rezygnacja jest ważna tylko w formie pisemnej.

7. Polityka prywatności – pliki cookie

 1. Przez używanie strony Kreator Zdrowia wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z tą Polityką prywatności. Jeżeli nie zgadzasz się na używanie przez nas ciasteczek, powinieneś zmienić ustawienia swojej przeglądarki w odpowiedni sposób lub zrezygnować z używania strony Kreator Zdrowia.
 2. Ciasteczka (ang. cookies) to pliki, zapisywane i przechowywane na twoim komputerze, tablecie lub telefonie podczas gdy odwiedzasz różne strony w Internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, „długość życia” ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.
 3. Na stronie Kreator Zdrowia mogą być używane dwa rodzaje ciasteczek – sesyjne oraz stałe. Te pierwsze pozostają na Twoim urządzeniu jedynie podczas korzystania ze strony Kreator Zdrowia. Ciasteczka stałe pozostają na Twoim urządzeniu tak długo jak długo mają ustawiony czas życia lub do momentu kiedy je usuniesz.
 4. Strona Kreator Zdrowia wykorzystuje następujące rodzaje ciasteczek:
  1. Konieczne do działania stron – niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony Kreator Zdrowia, pozwalają na poruszanie się po nich oraz używanie ich elementów. Przykładowo mogą zapamiętywać poprzednie czynności (np. otwarte teksty) podczas wracania na stronę w tej samej sesji.
  2. Poprawiające wydajność – zbieranie informacji o tym jak odwiedzający korzystają ze strony Kreator Zdrowia poprzez dostarczanie informacji na temat obszarów które odwiedzają, czasu jaki na nich spędzają oraz problemów jakie na nich napotykają, jak np. komunikaty o błędach. To pozwala nam poprawiać działanie strony Kreator Zdrowia.
  3. Poprawiające funkcjonalność – zapamiętywanie ustawień i wyborów (np. nazwa użytkownika, region, w którym jest Użytkownik, personalizowane ustawienia treści) by dostarczyć Użytkownikowi bardziej spersonalizowane treści i usługi. Pozwalają również na oglądanie filmów i używanie narzędzi społecznościowych, np. blogów, chatów i forów.
  4. Reklamowe – dostarczanie Użytkownikowi reklam odpowiadających jego zainteresowaniom oraz ograniczanie liczby wyświetleń danej reklamy. Te ciasteczka pozwalają nam także mierzyć efektywność kampanii reklamowych.
 1. Korzystając ze strony Kreator Zdrowia możesz otrzymywać ciasteczka pochodzące od współpracujących ze stroną Kreator Zdrowia podmiotów trzecich takich jak np. Google, Facebook, a także od firm realizujących na stronie Kreator Zdrowia kampanie reklamowe na zlecenie reklamodawców. Więcej informacji na temat tych ciasteczek możesz znaleźć na stronach internetowych poszczególnych podmiotów trzecich.
 2. Większość przeglądarek internetowych jest początkowo ustawionych na automatyczne przyjmowanie ciasteczek. Możesz zmienić ustawienia przeglądarki tak, aby ciasteczka były blokowane – w całości lub w jakiejś części, np. tylko od stron trzecich, albo aby każdorazowo otrzymywać komunikat w momencie kiedy ciasteczka są wysyłane na Twoje urządzenie. Pamiętaj jednak, że jeżeli zablokujesz używane przez nas ciasteczka, może to negatywnie wpłynąć na wygodę korzystania ze strony Kreator Zdrowia, na przykład możesz nie być w stanie odwiedzić pewnych obszarów strony Kreator Zdrowia bądź nie otrzymywać spersonalizowanych informacji podczas ich przeglądania. Uniemożliwisz nam także zbieranie anonimowych informacji nt. używania naszych stron w celu stałego poprawiania zawartości strony Kreator Zdrowia.

8. Postanowienia końcowe

 1. Treść niniejszego Regulaminu jest dostępna na stronie internetowej pod adresem kreatorzdrowia.com.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu zostaną ogłoszone na stronie internetowej kreatorzdrowia.com. Zmiana nie dotyczy Uczestników, którzy wykupili warsztaty i zaakceptowali Regulamin, chyba że wyrażą zgodę na taką zmianę.
 3. Wszelkie uwagi i zastrzeżenia lub ewentualne reklamacje związane ze warsztatem / konsultacją należy zgłaszać do Organizatora, drogą e-mailową pod adresem info@kreatorzdrowia.com, wraz z ich szczegółowym uzasadnieniem. Reklamacje związane z warsztatem / konsultacją rozstrzyga Organizator w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania.
 4. Wszelkie ewentualne spory związane z przeprowadzeniem warsztatu / konsultacji będą rozstrzygane przez sądy właściwe dla siedziby Organizatora.
 5. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.

Comments are closed.

 • WYŚLIJ ZAPYTANIE - TO NIC NIE KOSZTUJE 
   

  Imię i nazwisko
  Adres email
  Temat
  ile to jest 7+6=?

  Treść wiadomości